Vilkår

Brukervilkår Fabel

 • Som abonnent hos FABEL har du tilgang til lydbøker fra FABEL så lenge ditt abonnement er aktivt.
 • Medlemsvilkårene nedenfor utgjør avtalen du inngår med FABEL når du starter ditt abonnement hos FABEL og fastsetter vilkårene som gjelder for sluttbruker («Kunden») i forbindelse med dennes bruk av boktjenesten FABEL («Tjenesten»). Tjenesten leveres av Fabel Lyd AS («Fabel Lyd»).
 • Som del av Tjenesten regnes alle tjenester levert av Fabel Lyd som har en naturlig tilknytning til abonnementstjenesten FABEL. Dette inkluderer blant annet applikasjoner for mobiltelefoner og andre håndholdte innretninger (heretter «Mobile enheter»). Utdypende informasjon om Tjenesten finner du på www.fabel.no
 • Tjenesten er bare tilgjengelig for personer som er registrert med et norsk mobiltelefonnummer. Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Kunden er over 18 år eller har fått samtykke fra foresatte.
 • FABEL kan endre gjeldende brukervilkår ved å annonsere en oppdatert versjon på Tjenestens nettside. Slike endringer vil også kommuniseres til Kunden i form av en direkte henvendelse eller ved at Kunden varsles om endringene ved neste gangs bruk av Tjenesten. En eventuell fortsatt bruk av Tjenesten anses som Kundens aksept av de reviderte vilkårene.
 • Abonnementet betales månedlig og forskuddsvis og varer inntil abonnenten velger å si opp abonnementet.
 • Kunden velger selv hvorvidt betaling skal skje via Kundens mobiltelefon eller via kredittkort. Dersom kredittkort ikke blir registrert, vil belastningen automatisk skje via mobil. Dersom registrert kredittkort ikke kan trekkes vil Fabel forsøke å trekke beløpet inntil 7 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke kan trekkes fra Kundens kredittkort vil kunden miste tilgang til tjenesten.
 • Kunden plikter til å følge eventuelle vilkår betalingsleverandør stiller ved bruk av tredjepart betalingsløsning.
 • Avtaleforholdet oppstår idet Kunden får tilgang til Tjenesten gjennom å tegne abonnement og/eller når Kunden får tilgang til Tjenesten gjennom å laste ned applikasjon(er).
 • Eventuelle prisendringer vil annonseres på Tjenestens nettsider og kommuniseres til Kunden. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende 30 dager etter at skriftlig varsel er gitt til Kunden. Dersom Kunden fortsetter bruken av Tjenesten etter at en slik varslet prisendring er trådt i kraft, anses dette som samtykke til den nye prisen. Prisøkninger vil ikke belastes Kunden dersom endringene trer i kraft i oppsigelsestiden.
 • Alle priser som er annonsert på Tjenestens nettsider inkluderer merverdiavgift.
 • Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som abonnentens internett- eller mobiloperatør pålegger abonnenten i sin avtale. Kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med datatrafikkprisene som gjelder ved bruk av sitt mobilabonnement.
 • I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos FABEL.
 • Angreretten anses som ugyldig så snart abonnenten påbegynner en bok fra FABELS tjenester.
 • Hvis abonnenten angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til FABEL via kontaktskjemaet på www.fabel.no eller til følgende e-post adresse: kon[email protected] innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.
 • Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
 • E-post eller SMS som FABEL sender til abonnentens anses som å være kjent for abonnenten innen tre dager etter avsendelse.
 • FABEL forbeholder seg retten til å foreta endringer av elementene i et abonnement. Slike endringer kan blant annet gjelde hvorvidt det er mer enn én brukerlisens knyttet til abonnementet. Endringer kan også gjelde hvilke tekniske plattformtyper abonnementet kan benyttes på. FABEL vil kommunisere endringene til Kunden senest 30 dager før endringene trer i kraft. Med mindre Kunden sier opp abonnementet, løper abonnementet videre med de endringene Kunden har blitt informert om.
 • Hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt, kan dette gjøres på fabel.no under fakturering’ på Min konto.
 • Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL suspendere tilgangen til Tjenesten. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL heve avtalen.
 • Informasjon knyttet til Kunden eller dennes bruk av Tjenesten kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av Tjenesten. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.
 • Kunden gir FABEL rett til å innhente nødvendig teknisk informasjon fra teleoperatører, nettverksleverandører og lignende i den hensikt å kunne tilby Tjenesten. Teknisk informasjon skal blant annet inkludere mobilnummer, IP-adresse og terminaltype. Slik informasjon skal ikke distribueres til tredjepart med mindre dette er tillatt i henhold til norsk lov.
 • FABEL har rett til å kommunisere med abonnenter via e-post, telefon, SMS eller MMS med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten. Kunden kan imidlertid velge å reservere seg mot markedsføring på mobil og e-post. FABEL kan også henvende seg til Kunden på Tjenestens nettsted.
 • Tjenesten leveres som den er og FABEL forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og innhold fortløpende.
 • På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. FABEL forbeholder seg retten til ikke lenger å støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet. Oppdateringer av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli søkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.
 • FABEL har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
 • Både innholdet i Tjenesten (bøkene) og rettighetene til innholdet tilhører Fabel Lyd eller tredjeparter. Kunden kan bare benytte Tjenesten til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne. Innholdet i Tjenesten kan bare anvendes på plattformer som Kunden eier eller leier og som er kompatible med det tekniske beskyttelsessystemet.
 • Visse av Tjenestens komponenter kan nødvendiggjøre midlertidig lagring av innhold (”offline mode”) på ulike plattformer. Så lenge Kunden har gyldig tilgang til abonnementet, har Kunden også tilgang til det midlertidig lagrede innholdet. Kunden har bare lov til å tilegne seg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelig via Tjenesten, og Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.
 • Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.
 • Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.
 • Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos fabel.no, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse eller endring av mobiltelefonnummer.
 • Tvister som oppstår mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Abonnenten kan bringe saken inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette.

 

Personvernerklæring

Fabel Lyd AS, heretter omtalt ved merkenavnet Fabel, er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre og i annen kommunikasjon med oss. 

Bruk av tjenesten vår reguleres nærmere av brukeravtalen. 

Fabel er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

 • Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til nyhetsbrev, sende deg informasjon om våre tjenester og aktiviteter, for reklamasjoner og i andre sammenhenger for å kunne besvare henvendelser. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.

 • Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser.

 • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

 • Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanalen inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk og markedsføring gjennom den sosiale kanalen. Fabel har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd ved lov. eller inngår som en del av eksempelvis en konkurranse hvor du deltar. Dette kan være offentlige myndigheter som fører tilsyn med markedsføring med videre.

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

 • Å få Fabels bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
 • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Fabel uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
 • Å få personopplysninger om deg selv slettet:
 • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Fabel og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Fabel hindrer dette;
 • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv;
 • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
 • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Fabel.

 

 • Fabel benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 5. juni 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på epost [email protected].

 

Oslo, april 2017 
Fabel Lyd AS