Bli smart i sommer! - Anbefalte lydbøker | Fabel

Bli smart i sommer!

Lei av krim? Hva med å lytte deg til ny kunnskap i ferien? Gjennom Hva er-serien kan du lære deg viktige ting om en lang rekke aktuelle temaer. Hvilken vil du høre først?

Kvinne ser på mobiltelefonen sin
Hjernen trenger ikke ta ferie selv om du gjør det.
Hva er ledelse forside

Jan Kjetil Arnulf: Hva er ledelse?

Det er neppe noe som er så lett å snakke om og så vanskelig å få til i praksis som ledelse. Men her er boka som både gir deg økt forståelse for hva ledelse kan innebære, og større forutsetninger for å lykkes med ledelse i praksis.

Hva er angst forside

Paul Moxnes: Hva er angst?

Angst er den mest sentrale følelsen vi har, og vi har alle kjent den på kroppen. Den er vond, men nødvendig. Den kan være en kilde til både kraft og styrke, men den kan også lamme oss fullstendig. Her er boka som gir deg nøkkelen til å forstå angst, enten du skal takle en angstlidelse eller du skal takle og utnytte hverdagens angst.

«’Frisk angst’ heter åpningskapitlet i en ny, norsk mini-innføring i vår tids mest omseggripende fenomen. Disse sidene i Hva er angst bør bli obligatorisk foreldrepensum.»
Karianne Bjellås Gilje, Dagbladet

Hva er psykologi forside

Carl-Erik Grenness: Hva er psykologi?

Psykologer er profesjonelle hjelpere i læren om hva som utgjør det gode liv. I boka undersøker forfatteren hvilken betydning psykologisk kunnskap har for folk flest, og for samfunnet vårt. Samtidig blir du gjort kjent med metoder, forskningsresultater og teoretiske modeller som er typiske for psykologien.

Hva er hukommelse forside

Pål Johan Karlsen: Hva er hukommelse?

Her er boka som er gull verdt for deg som har behov for å holde rede på avtaler og gjøremål, navn, ansikter og detaljer fra møter. Gjennom boka lærer du blant annet om hvordan hjernen filtrerer informasjon, og hvorfor enkelte opplevelser brenner seg fast, mens andre episoder ikke ser ut til å sette spor. Vil du lære deg å huske bedre og forstå mer, bør du høre denne!

Hva er en flyktning forside

Vigdis Vevstad: Hva er en flyktning?

Mer enn 60 millioner mennesker i verden er på flukt på grunn av forfølgelse, krig, vold og alvorlige brudd på menneskerettighetene. De fleste befinner seg på flukt i eget land. Flyktningkonvensjonen av 1951 stiller imidlertid krav om at en flyktning må ha krysset en internasjonal grense. Først da inntrer staters plikt til å gi beskyttelse. Hva innebærer det i praksis? Gjennom boka får du svar på mange spørsmål knyttet til flyktningbegrepet og til hvilke forpliktelser som gjelder. Boka er aktuell og oppdatert med kunnskap vi alle bør ha i dagens samfunn.

Hva er krig forside

Øyvind Østerud: Hva er krig?

Krig er væpnet kamp mellom stater, men også kamp om statsmakt og voldelige feider i områder uten statlig autoritet. Hva er bakgrunnen for store utbrudd av organisert vold? Hva er det som kjennetegner de moderne krigene? Blir verden mer fredelig, går vi mot nye stormaktskriger eller mot mer statsoppløsning og anarki? I boka får du innblikk både i krigshistorie og i aktuelle problemstillinger, og boka gir nye tanker rundt krig: For krigene har endret karakter, men slik føles det kanskje ikke for dem som er midt i krigens galskap?

Hva er rasisme? forside

Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving: Hva er rasisme?

Rasisme har vært årsak til forferdelige hendelser, monumental urettferdighet og stor lidelse gjennom tidene – men rasisme er også hendelser, ytringer og holdninger vi finner rundt oss til daglig. Hva er det som gjør at noe kan kalles rasistisk? Hvordan kan vi gjenkjenne rasisme i dag? Hva kan antisemittismens historie lære oss om rasisme? Hvilke sider ved islamofobien er rasistiske? Hvordan bekjempes rasismen?

«Sjelden har en «hva er»-bok føltes mer nødvendig enn denne.»
Marte Michelet, Dagbladet

Hva er menneskerettigheter? forside

Njål Høstmælingen: Hva er menneskerettigheter?

Menneskerettighetene utfordres når det begås systematiske overgrep i land herjet av krig, når fanger tortureres, når aldersdemente utsettes for tvangsbehandling, når noen forhindres fra å snakke sitt språk, nektes å bære hijab eller blir forskjellsbehandlet på grunn av rase eller kjønn. Menneskerettigheter er grunnmuren og limet i mange samfunn, også det norske. Boka gir deg en viktig innføring i hva rettighetene går ut på, hvordan de skal sikre maktbalansen mellom individ og myndigheter og hvordan internasjonale kontrollordninger skal håndheve dem.

Hva er folkerett? forside

Geir Ulfstein: Hva er folkerett

Folkeretten kan feire viktige seire. Verdensorganisasjonen FN ble opprettet i ruinene av andre verdenskrig. Havretten regulerer oljevirksomhet og fiske. Handelen kontrolleres av WTO. Men samtidig opplever vi folkerettsbrudd i form av krig og massive overgrep. I boka får du en innføring i hva vi kan vente oss av folkeretten, og du får innsikt i hvordan folkeretten gjelder alt fra dagliglivet til de store politiske spørsmålene.

Hva er etikk? forside

Arne Johan Vetlesen: Hva er etikk?

Opplevelsen av at noe er urettferdig, er nesten uutholdelig. Vi mennesker har et dypt behov for at ting skal gå riktig for seg. Men hvordan vet vi hva som er rett? Hvordan henger løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse sammen med etikk? Og hvordan  aktualiserer vår tids miljøutfordringer moralsk ansvar på en ny måte? Alt dette blir klokt og kunnskapsrikt forklart i boka, som både gir innsikt og ettertanke.

Hva er språk? forside

Helene Uri: Hva er språk?

Å være menneske er å være et språkvesen. Å lære om språk er å lære om seg selv. I boka får du innsikt i hvordan man lærer seg et morsmål, og hvordan lærer man seg et nytt språk. Boken munner ut i en diskusjon om språkets fremtid: Hvordan påvirkes det norske språket av at Norge er et flerkulturelt samfunn, og av at folk kommuniserer stadig mer gjennom datamaskiner og mobiltelefoner?

Hva er retorikk? forside

Jens E. Kjeldsen: Hva er retorikk?

Retorikk trenger hverken å handle om manipulasjon eller blomstrende språkbruk. Retorikk er rett og slett å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å føle, tenke og handle på bestemte måter. Det går ikke en dag uten at du forsøker å påvirke andre eller andre forsøker å påvirke deg, derfor går det ikke en dag uten retorikk. I boka forklarer Norges eneste professor i retorikk hva retorikk er, og hvorfor retorisk innsikt og evne ikke bare er et vesenstrekk ved mennesket, men også en forutsetning for det gode samfunnet.

Hva er humanisme? forside

Dag Hareide: Hva er humanisme?

Humanisme er et ord som har endret betydning gjennom historien. Den har en tendens til å bli viktig og tydelig når det virkelig røyner på – slik som etter 22. juli. Statsministerens ba Norge svare på terrorismen med “mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet”. Her pekte han på tre av de seks hovedelementene som Hareide trekker fram som en definisjon på humanisme. Hareide påviser hvor sårbart og lite selvfølgelig humanismen er – i fortid, nåtid og i framtid.

Hva er feminisme? forside

Cathrine Holst: Hva er feminisme?

Feminismen har revolusjonert kvinners stilling i moderne demokratier, men mange kamper gjenstår. Alle feminister ønsker likestilling mellom kjønnene, men de er ikke nødvendigvis enige i spørsmål om hijab, likelønn, porno og permisjon. I boka får du innsikt i hvordan kjønnsurettferdighet arter seg, og du får oversikt over de viktigste feministiske retningene, og hvordan de er aktuelle i dag.

Hva er kropp? forside

Gunn Engelsrud: Hva er kropp?

Kroppen er både en biologisk organisme og et uttrykk for vår kultur, gjennom konstruerte idealkropper som symboliserer vellykkethet. Blant annet. Samtidig bruker vi kroppen til å skape kontakt og kommunisere med andre. Forfatteren er professor, men har også bakgrunn fra idrett, dans og fysioterapi. I boka forteller hun om kroppen på en måte som både overrasker og gir ny kunnskap og nye perspektiver hos lytteren.

Hva er makt? forside

Fredrik Engelstad: Hva er makt?

Makt er både tiltrekkende og frastøtende, og finnes i alle slags relasjoner. Makt former livet til hver enkelt av oss. Gjennom boka kan du høre hvordan makten utfolder seg på alle plan, både i nære relasjoner og som et elitefenomen.

Hva er religion? forside

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson: Hva er religion?

Det er viktigere enn noen gang å forstå hva religion er.  I boka ser forfatterne på religionens rolle i dagens samfunn, og de betrakter religion som en dypt menneskelig aktivitet med ritualer, symbolske fortellinger og institusjoner, med eksempler fra alle verdens religioner. Vil du forstå mer av religionens rolle og funksjon i en global verden, bør du høre denne!

Hva er islam? forside

Kari Vogt: Hva er islam?

Har du også lyst til å lære mer om islam? Da er denne boka et godt sted å starte! Den gir en solid og nødvendig bakgrunn for dagens debatter om islams rolle i moderne samfunn: Hva ligger bak begrepet «politisk islam» og hva innebærer det at islam kalles en lovreligion? Et blikk på dagens muslimske verden avslører et enormt mangfold. Spennet fra statsstyrt islam og høyrøstede politisk-religiøse opposisjonsgrupper til den islamske reformbevegelsens iherdige innsats for nyorientering og nytolkning er stort. Boka gir innblikk i mangfoldet og overbeviser oss om at kunnskap, også historisk kunnskap, er nødvendig og ønskelig.

Hva er filosofi? forside

Lars Fr. H. Svendsen: Hva er filosofi

Hva er filosofiens formål og muligheter, spør forfatteren i boka. Du blir kjent med de viktigste filosofiske disiplinene, og diskusjoner om filosofiens forhold til vitenskap, litteratur og historie. Om du skal studere filosofi eller akademiske fag, eller bare vil vite mer om filosofi, er boka et godt sted å starte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.